กลับหน้าหลัก Add File เข้าสู่ระบบ
ข่าวประกวดราคา
ลำดับที่ ประกวดราคา วันที่เปิดซอง หน่วยงาน
  2774   ขายทอดตลาด  -   ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
  2773   สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  -   โรงพยาบาลมุกดาหาร
  2772   สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  -   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
  2771   ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  -   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
  2770   ประกาศผลการสอบการประกวดราคางานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ครั้งที่ ๒)  -   แขวงทางหลวงมุกดาหาร
  2769   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  -   สำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
  2768   ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บทำน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  -   ที่ว่าการอำเภอดอนตาล
  2767   สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข ๒๔๒๗ ห้วยน้ำบ่อตอนล่าง(ช่วงนานายสมบัติ แก้วศรีนวม) ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  -   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า
  2766   จ้างก่อสร้างรั้วข้างโรงพยาบาล จำนวน ๕๐๙ เมตร  -   โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม
  2765   สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าในเขตพื้นที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ ๗  -   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
  2764   สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าในเขตพื้นที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ ๗  -   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
  2763   ผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับดินเดิมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวง  -   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  2762   สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าในเขตพื้นที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ที่ ๑ จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานจัดการทรัยากรป่าไม้ที่ ๗  -   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗
  2761   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่แบบมาตรฐษน มข ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร หมู่ทีี่ ๙ บ้านหนองแวง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.บ้านโคก กำหนด)(พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย) ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  -   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
  2760   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  -   ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
  2759   ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบท โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  -   แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
  2758   สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดิน - วิ่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกีรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง)  -   สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  2757   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๓ กลุ่ม ๓ รายการ  -   ศาลากลางจังหวัดนครพนม
  2756   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร  -   แขวงทางหลวงมุกดาหาร
  2755   การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนแอสพัสท์ติกคอนกรีต สาย มห ๒๐๐๖ บ้านโนนเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  -   สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
<< ย้อนกลับ
Next Last