Google ::
  วาระงานผู้บริหาร

- ที่ มห (บค) 0016.5/ว. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA ปี 2553
- ที่ มห (บค) 0016.5/ว. 2658 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2553
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2553
          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ที่ มห (บค) 0016.5 / ว 2420 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดูแลรักษาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (PPIS)
- ที่ มห (บค) 0016.5 / ว 2418 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อดำเนินการในรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ที่ มห (บค) 0016.5 / ว 2419 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดมุกดาหาร
- ที่ มห (บค.) 0016.5 / ว 2302
          - วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔
          - วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
          - วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
          - วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
- รูปภาพวันข้าราชการพลเรือน ปี 2553 ไฟล์รูป 1| ไฟล์รูป 2 |ไฟล์รูป 3
- ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ" ส่วนภูมิภาค
- สรุปผลการประชุม คณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 1 ปี 53 วันที่ 11 มี.ค.2553
          - รายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 1 ปี 53 วันที่ 11 มี.ค.2553
          - รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 1 ปี53 วันที่ 11 มี.ค.53
- ที่ มห (บค) 0016.5 / ว 11918 การบูรณาการแผนงานโครงการปี 53 (เอกสารแนบท้าย)
- ที่ มห (บค.) 0016.5 / ว 1689 การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒
- การจัดระบบตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำใหม่
          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 31มีนาคม 2553
                    1. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
                    2. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
                    3. ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ กค 0428 / ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
- สรุปผลการประชุม จนท.บริหารงานบุคคล เมื่อ 1 เมษายน 2553
          1.สรุปผลการประชุม จนท.บริหารงานบุคคล เมื่อ 1 เม.ย. 53
          2.หนังสือสั่งการกรณีช่วยราชการ
          3.บัญชีจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( 2.8)
          4.บัญชีขอวงเงินเพิ่มเติมจาก จว. กรณีมีผลงานโดดเด่น 53 ( 0.2 %)
          5.ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ปี 53
          6.บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ขรก.
          7.แนบท้ายคำสั่งเพิ่มค่าตอบแทน
          8.ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
          9.คำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
          10.บัญชีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ปี 53
          11.วิธีการลงคะแนนในแบบประเมิน
- รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งคุณดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553
         - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1 , - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.2 , - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 , - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
การจัดทำฐานข้อมูลเลื่อนเงินเดือน
- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ, - แบบ 5 ก 5 ข , - แบบ 4 ก 4 ข
เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ระเบียบวาระการประชุม
- ตารางสรุปผลการประเมินรอบ 6 เดือนปี 53
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
- ขอเชิญประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553)
          -
ตัวอย่างแบบ 4ก 4ข 5ก 5ข สนจ.มห.ครั้งที่ 1 ปี 53
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2553
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกาพและสุขภาพจิตเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ประจำปี 2552 จำนวน 12 คน

- การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ที่ มห (บค.) 0016.5/ว5942)
          - 1. สรุปผลการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2553
          - 2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
          - 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน จังหวัดมุกดาหาร (ที่ 2771/2552)
          - 4. แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและระบบงานจังหวัด ปี พ.ศ. 2553
          - 5. แบบฟอร์มประเมิน (ตัวอย่างสำนักงานจังหวัด)
                    - 5.1 แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์งาน
                    - 5.2 แบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
                                  - 5.2.1 สรุปมาตรฐานสมรรถนะฯ

- ตัวอย่างแบบประเมินผลงานและสมรรถนะ (ที่ทำการปกครองจังหวัด) ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2
- ตัวอย่างแบบประเมินผลงานและสมรรถนะ (สำนักงานขนส่งจังหวัด)
- การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - นร 1200/ว33
          - นร 1001/ว23
- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกต
- ขอเชิญประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
          - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
                    +
1.แผนกลยุทธ์ HR1) ปก,คำนำ,วิสัยทัศน์,ประเด็นยุทธศาสตร์
                    + 2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
                    + 2.2 Gapanalysis
                    + 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
                    + 4.1แผนกลยุทธ์ HR4) การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน
                    + 4.2 การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน
                    + 5.1แผนกลยุทธ์ HR5) เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
                    + 5.2.การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด
                    + 6.1 แผนกลยุทธ์ HR6) แผนงาน โครงการ
                    + 6.2 แผนงาน โครงการ
          - นร 1012/ว20 เอกสาร1 , เอกสาร 2 , เอกสาร 3
          - นร 1008/ว27

          - นร 1008.1/ว28 เอกสาร1 , เอกสาร 2 , เอกสาร 3
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)
          - นร 1008/ว14
          - นร 1008/ว18

          - นร 1008/ว31
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเงินรางวัลปี 51 รอบที่ 2
- การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
- ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับเงินรางวัล 2551ครั้งที่ 2
- ว20/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (หนังสือนำส่ง)
- ว20/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (หลักเกณฑ์)
- ว20/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (แบบสรุป)
- ว27/2552 มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ว28/2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (1/3 หนังสือนำ)
- ว28/2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
- ว28/2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 

ดูคำสั่งเก่าทั้งหมด >>