Google ::
  วาระงานผู้บริหาร

ลำดับ เลขที่หนังสือ วันที่สั่งการ ชื่อเรื่อง/เนื้อหา ผู้ลงนาม/สั่งการ หน่วยงานที่ส่งหนังสือ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
57 มห บค 0016.5/ว 3567 29 ก.ย.52 ตัวอย่างสำเนาคำสั่งปรับเงินเดือน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับบัญชีเงินเดือน ท้าย พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551      
56     - ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบตัวอย่างคำสั่ง       
2. แบบตัวอย่างบัญชีเลื่อนเงินเดือน
     
55 มห(บค) 0016.5/ว3375 11 ก.ย.52 การจัดทำบัญชีรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
(แบบฟอร์ม การรับส่งทรัพย์สินราชการ)   (แบบฟอร์ม การมอบหมายหน้าที่)
รองผวจ...
ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ สนจ.มห
54 มห(บค) 0016.5/ว3123 24 ส.ค.52 การพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2
สนจ.. ..
ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ สนจ.มห
53 มห(บค) 0016.5/ว2394 20 ส.ค.52 การแจ้งหมายเลขบัญชีของหน่วยงานตามกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์จัดสรรเงินรางวัลประจำ ปี2551
สนจ.. ..
ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ สนจ.มห
52   18 ส.ค.52 การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)
สนจ.. ..
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ สนจ.มห
51 มห(บค) 0016.5/ว3003 17 ส.ค.52 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
(แบบฟอร์ม 5 ก 5ข)   (คำอธิบายแบบ 4 ก)
สนจ.. ..
ราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และโรงพยาบาลมุกดาหาร สนจ.มห
50 มห(บค) 0016.5/ว2874 6 ส.ค.52 การจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ ปี2552
สนจ.. ..
ส่วนราชการทุกแห่ง สนจ.มห
49 มห(บค.)0016.5/ว 2809 3 ส.ค.52 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
รองผวจ..
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
และนายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
48 นร 1012/403 9 ก.ค.52 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2552
เลขา ก.พ. ..
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
และโรงพยาบาลมุกดาหาร
สนจ.มห
47 มห(บค.)0016.5/ว 2790 31 ก.ค.52 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2552
รองผวจ..
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
และโรงพยาบาลมุกดาหาร
สนจ.มห
46 มห(บค.)0016.5/ว 2177 16 มิ.ย.52 โครงการส่งเสริมการทำดีเพื่อสังคมและแผ่นดิน"1 คนดีในแผ่นดิน" (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
รองผวจ..
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้า และประธานอุตสาหกรรม
สนจ.มห
45 มห(บค.)0016.5/3949 29 พ.ค.52 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
หน.สนจ..
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ในจังหวัดมุกดาหาร สนจ.มห
44 มห(บค.)0016.5/ว1933 28 พ.ค.52 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนานักบริหาร หัวข้อ"การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ"รุ่นที่ 2
รองผวจ.มห..
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ทุกแห่ง สนจ.มห
43 มห(บค.)0016.5/ว1718 13 พ.ค.52 การฝึกอบรมทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) ครั้งที่ 6
หน.สนจ.
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ สนจ.มห
42 มห(บค.)0016.5/ว 1698 13 พ.ค. 52 การถ่ายทอดการจัดประชุมชี้แจง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒ
หน.สนจ.
ราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ สนจ.มห
41     กำหนดการฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรที่ 1
หลักสูตรที่ 2
    สนจ.มห
40 มห(บค.0016.5/ว 1653 1 พ.ค.52 การสำรวจข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หน.สนจ.
ส่วนราชการส่วนกลางทุกส่วนราชการ
สนจ.มห
39 มห 0016.2/ ว.1349 9 เมษายน 2552 ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 ในราชกิจจานุเบกษา รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ

สนจ.มห
38 มห (บค.)0016.5/ ว.1276 3 เมษายน 2552 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ

สนจ.มห
37    

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตัวอย่างคำสั่ง
                       2. แบบตัวอย่างบัญชีเลื่อนเงินเดือน

    สนจ.มห
36 มห(บค) 0016.5/ว 1107 23 มีนาคม 2552

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐไปรับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับ
                       2. บัญชีรายชื่อ

รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนจ.มห
35 มห (บค) 0016.5/ว 951 13 มีนาคม 2552 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2552)
แบบเลื่อนเงินเดือนใหม่ ปี 52
คำอธิบายแบบ
รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
สนจ.มห
34 มห(บค) 0016.5/ว 822 4 มีนาคม2552

การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ประจำปีพุทธศักราช 2551
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
สนจ.มห
33 มห (บค.)0016.5/ ว.428 4 กุมภาพันธ์2552 การประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2552 รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ

สนจ.มห
32 มห 0016.1/ ว.204 16 มกราคม2552 ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่66(จังหวัดเชียงใหม่) รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดมุกดาหาร/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร /
นายอำเภอทุกอำเภอและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนจ.มห
31 มห 0016.5/ 9673 26 ธันวาคม2551 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สนจ.มห.
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ

สนจ.มห
30 มห 0016.5/ 9672 26 ธันวาคม2551 โครงการสัมนาเชิง ปฏิบัติการสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สนจมห.
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ

สนจ.มห
29 มห 0016.5/ว 6287 26 ธันวาคม 2551 เอกสาร1   เอกสาร2 สิ่งที่ส่งมาด้วยนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดมุกดาหาร รอง ผวจ.มุกดาหาร   สนจ.มห
28 มห 0016.3/ว 4956 2 ธันวาคม 2551 ขอเชิญร่วมงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2551 ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดมุกดาหาร/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร /
นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ
และเอกชนายกสมาคม/นายกสโมสร/ประธานชมรมทุกแห่ง
สนจ.มห
27 มห 0016.3/ว 4732 18พฤศจิกายน2551 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์"เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคลมชัก " รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดมุกดาหาร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหารทุกแห่ง
สนจ.มห
26 มห 0016.5/ว 4730 18พฤศจิกายน2551 การจัดประชุมวีดิทัศน์ทางไกลเรื่อง"พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ทิศทางและแนวทาง ปฏิบัติ " รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ

สนจ.มห
25 มห 0016.2/ว 4714 18พฤศจิกายน2551 การเปิดโครงการ"ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย" รอง ผวจ.มุกดาหาร

นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
24 มห 0016.5/ว 4705 18พฤศจิกายน2551 ให้จัดส่งแบบรายงานข้อมูล แบบ4(ก)และแบบ4(ข)ให้จังหวัดด้วย หัวหน้า สนจ.มุกดาหาร
ส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ
สนจ.มห
23 มห 0016.4/ว 4576 31ตุลาคม2551 ขอส่งกฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด
มุกดาหาร ทุกแห่ง
สนจ.มห
22 มห 0016.3/ว 4415 27ตุลาคม2551 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
21 มห 0016.3/ว 4373 22ตุลาคม2551 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุก
ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
20 มห 0016.1/ว 4358 21ตุลาคม2551 ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุก
ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
19 มห 0016.1/ว 4129 3 ต.ค.2551 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
 
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
สนจ.มห.
18 มห 0016.4/ว 4120 2 ต.ค.2551 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน
   (เอกสารแนบ)
รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห.
17 มห 0016.4/ว4110 2 ต.ค.2551 การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห.
16 มห 0016.1/ว 3843 11 กันยายน 2551 ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์จังหวัดมุกดาหาร รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
15     เอกสารโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116วัน สร้างสามัคคี"(เอกสาร power point)  

สนจ.มห
14 มห (บค.) 0016.5/ว 3275 5 สิงหาคม 2551 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.51) ประจำปีงบประมาณ 2551 รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ทุกส่วนราชการ
สนจ.มห
13 มห 0016.3/ว 3070 22 กรกฎาคม 2551 การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
12 มห 0016.1/ว 3020 21 กรกฎาคม 2551 ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศรุ่นที่ 65 รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
11 มห 0016.1/ว 3019 21 กรกฎาคม 2551 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
10 มห 0016.3/ว 2977 15 กรกฎาคม 2551 การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น รอง ผวจ.มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มห
9 มห(บค) 0016.5/ว 2949 14 กรกฎาคม 2551 การฝึกอบรมด้านการบริหารงานวินัย  
ส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
สนจ.มห.
8 ที่ มห 0016.1/ว2785 3 ก.ค.51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต รอง ผวจ.
มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มุกดาหาร
7 ที่ มห 0016.1/ว 2782 3 ก.ค.51

โครงข่ายความร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร

รอง ผวจ.
มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอทุกอำเภอ
สนจ.มุกดาหาร
6    

แก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห(บค.)0016.5/ว 2688 , ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2551 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน้า1   หน้า 2

    สนจ.มุกดาหาร
5
ที่มห 0016.1/ว 2731 1 ก.ค. 2551 การจัดทำจดหมายอิเล็คทรอนิกส์จังหวัดมุกดาหาร รอง ผวจ. มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกอบจ. มุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สนจ.มุกดาหาร
4
ที่มห 0016.1/ว 2689 27 มิ.ย. 2551 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอง ผวจ. มุกดาหาร
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายก อบจ.มุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
สนจ.มุกดาหาร
3
ที่มห 0016.1/ว 2688 27 มิ.ย. 2551 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอง ผวจ. มุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ทุกส่วนราชการ
สนจ.มุกดาหาร
2
ที่มห 0016.1/ว 2600 23 มิ.ย. 2551 การประกวดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี หัวหน้า สนจ.มุกดาหาร ทุกหน่วยราชการ สนจ.มุกดาหาร
1 ที่มห 0016.1/ว 2374 6 มิ.ย. 2551 การส่งหนังสือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ รอง ผวจ. มุกดาหาร ทุกหน่วยราชการ สนจ.มุกดาหาร