หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

                                                                                                                                           
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง/เนื้อหา
1 ว.8/2551 21 พ.ย.2551 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
2 ว. 9 / 2551 11 ธ.ค.2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551
3     กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551
4     กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
5     ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.2551
6     ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนรัฐบาล พ.ศ.2551
7     ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการจัดการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในต่างประเทศ พ.ศ.2551
8 ว 10 / 2551 11 ธ.ค.2551 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
9 ว 11 / 2551 11 ธ.ค.2551 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
10     บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง
11     บัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
12     แบบคำสั่งและแบบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
13 ว 12 / 2551 11 ธ.ค.2551 การเทียบการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535เท่ากับการดำรงตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
14 ว 13 / 2551 11 ธ.ค.2551 การดำเนินการตามบทเฉพาะการ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
14/1 ว 14 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน
15 ว 14 / 2551 11 ธ.ค.2551 บัญชีอัตราเงินเดือนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในและต่างประเทศ)
16 ว 15 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
17     หลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
18     หลักเกณฑ์และ วิธีการนำรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
19 ว 16 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเหตุพิเศษ ตามข้อ1(1)และ1(2)
20     หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรณีเหตุพิเศษ ตามข้อ1(3)
21     แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
22     แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร
23 ว 17 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ วิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
24 ว 18 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทักษะและสมรรถนะ
25 ว 19 / 2551 11 ธ.ค.2551 อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
26 ว 20 / 2551 11 ธ.ค.2551 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ โดยให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปสึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณต่างประเทศ พ.ศ.2549มาบังคับใช้แทน
27
ว พิเศษ 4 ธ.ค.2551 ซักซ้อมความเข้าใจในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
28
ว 21 / 2551 22 ธ.ค.2551 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

                               

                                                                                                                        กลับหน้าหลัก