Untitled Document
          การจัดทำคำร้องหนังสือผ่านแดน จากทางที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายความมั่นคง ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารหลังใหม่ ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่คนไทย และคนลาว สำหรับการติดต่อไปมาระหว่างกัน (เฉพาะคนสัญชาติไทย) ส่วนคนสัญชาติอื่น ต้องเข้ากระบวนการของกระทรวงการต่างประเทศ โดย
การออกหนังสือผ่านแดน มีอยู่ 3 ประเภทคือ
          1.หนังสือผ่านแดน รายปี (มีอายุ 1 ปี) สถานที่ยื่นคำร้อง กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 3
          2.หนังสือผ่านแดน ชั่วคราว ( อนุญาตให้เข้า สปป.ลาว ได้ในช่วงระหว่าง 7 วัน โดยไปได้ 2 คืนกับ 3 วัน และต้องเข้า-ออกตามเส้นทางที่กำหนดให้เท่านั้น ) สถานที่ยื่นคำร้อง อาคารศูนย์การท่องเที่ยวท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร และอาคารที่ทำการออกหนังสือผ่านแดน สะพานมิตรภาพ 2
          3.หนังสือผ่านแดนชั่วคราวอิเล็คทรอนิกส์ (E-Border Pass)
          ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทาง ไปยัง สปป.ลาว ต้องดำเนินการโดยการยื่นคำร้องขอฯ ที่ ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารหลังใหม่ ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือผ่านแดน ดังนี้
          1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
          2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
          3.ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
บุตรอายุต่ำกว่า 12 ปี
          1.สูติบัตร
          2.ทะเบียนบ้าน
          3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
          4.ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ( ถ้ามี )
          5.ทะเบียนการับบุตรบุญธรรม ( ถ้ามี )
          6.ทะเบียนการับรองบุตร ( ถ้ามี )
          หมายเหตุ : บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา ในการยื่นคำขอมีหนังสือผ่านแดน
ค่าใช้จ่ายในการขอให้ ออกหนังสือผ่านแดน
          ค่าใช้จ่ายในการขอให้ ออกหนังสือผ่านแดน 200.- บาท ( มีอายุ 1 ปี เล่มสีเขียว )
          ค่าใช้จ่ายในการขอให้ ต่ออายุหนังสือผ่านแดน 200.- บาท ( มีอายุ 1 ปี เล่มสีเขียว )
          ค่าใช้จ่ายในการขอให้ ออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว 30.- บาท ( ช่วงระหว่าง 7 วัน/พัก 2 คืน 3 วัน )
 
ตัวอย่างหนังสือผ่านแดนชั่วคราว
 
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com