Untitled Document
 
1. นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
27 กันยายน 2525 - 30 กันยายน 2528
2. นายถนอม ชาญนุวงศ์
1 ตุลาคม 2528 - 30 กันยายน 2531
3. ร.ต.ไมตรี ไนยะกูล
1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2534
4. นายอนันต์ แจ้งกลีบ
1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
5. ร.ท.วินัย บุณยรัตผลิน
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
6. นายสาโรช คัชมาตย์
1 ตุลาคม 2537 - 19 ตุลาคม 2540
7. นายทรงวุฒิ งามมีศรี
21 ตุลาคม 2540 - 11 มกราคม 2541
8. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ
12 มกราคม 2541 - 30 กันยายน 2542
9. นายประเสริฐ โยธีพิทักษ์
1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
10. นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2547
11. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
12. นายบุญสม พิรินทร์ยวง
1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550
13. นายปราณีต บุญมี
1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
14. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
1 ตุลาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2553
15. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
27 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
16.นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์
19 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2558
17.นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
18.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
19.นายชยันต์ ศิริมาศ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
20.นายวีระชัย นาคมาศ
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 
21.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
30 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน
 
   

 

 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com