Untitled Document
 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0 4261 1330 ต่อ 49111

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 4020

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 06 1397 0303
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ -
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
 
 
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : [email protected]