ดาวน์โหลด....คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สนง.กพร.)