Untitled Document
รายการ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 คลิกเพื่อดูเอกสาร
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกเพื่อดูเอกสาร
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร คลิกเพื่อดูเอกสาร
: : กฎ ระเบียบ ที่ใช้ประจำ : : : : เรื่องน่าสนใจ: :
 
 
 
 
 
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com