www.mukdahan.go.th/jitasa
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
ผังโครงสร้างการจัดศูนย์
อำนวยการจิตอาสา
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านการอำนวยการ
สมาชิกจิตอาสา
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายศุภกร มูลสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 
นายสุวิทย์ จันทร์หวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 
  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.จอส.จ.มห.) Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000