จังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์กันทุกคน หมั่นล้างมือทุกๆวัน เช็คชื่อไทยชนะ
พ่อเมืองมุกดาหาร มอบหมายรองผู้ว่าฯ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างที่พักนักเรียนในพื้นที่ห่างใกล (บ้านดิน) ที่ อ.ดงหลวง
  เพิ่มข้อมูล | อ่านกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด ...

บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
  :: หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ
 
 
วาระงานผู้บริหารจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.
เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร
ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0-4261-1330 ต่อ 49111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: มุมบริหารงานบุคคล (HR Corner )
  :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  :: แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
   [ร้องเรียนทุจริต] [ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม]
  :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เจ้าหน้าที่รัฐ

Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์โควิด-19 มุกดาหาร
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำเดือน
ปฏิทินสำคัญประจำเดือน


มุกดาหาร : เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
มุกดาหาร : เมือง 4 ดี (เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี)

การให้บริการ
 
 
 
 
  :: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
 
 
 
  :: แผนบริหารความต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน
  :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
  :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
 
 
การบริหารงบประมาณ