เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง ความเห็นต่อการกำหนดกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ประชุม กอ.รมน. 1-2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ครั้งที่ 1/2565 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 3 11 และ 15 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และการขอขยายขอบเขตพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตราด สระแก้ว และหนองคาย
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เชิญประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ติมตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง สรุปการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA) แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การขอเบิกเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุม คกก.บริหารพื้นที่จุดชมวิวบริเวณสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)ครั้งที่ 1-2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “มหัศจรรย์มุกดาหาร” ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เอกสารบรรยาย เรื่อง SWOT มุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เอกสารบรรยาย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เอกสารบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง เอกสารบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คณะกรรมการบริหารการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานตรวจติดตามกลุ่มจังหวัดฯ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “มหัศจรรย์มุกดาหาร”
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อประธานและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย วาระปี 2564 - 2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง วาระการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านทรัพยากรน้ำของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างเฉียบพลัน
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 และคณะผู้ตรวจราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 (6 พ.ค. 2564)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ครั้งที่ 1/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุม หารือกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด