สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน เพิ่มข้อมูล
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ พฤษภาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ พฤษภาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ กันยายน 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ของ สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ พฤษภาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง O23 ผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด