ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เพิ่มข้อมูล
เรื่อง สรุปสถิติจำนวนงบประมาณการสร้างและปรับปรุงถนน ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานทีดินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานจัดหารงานจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือนแรก
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือนแรก
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการของสำนักงนประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือนแรก
วันที่ 1 ต.ค.2563 -31 มี.ค.2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสถิติการให้บริการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือนแรก
วันที่ 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2564
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2563
วันที่ 5 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด