การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เพิ่มข้อมูล
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครรงการฯ ของคณะกรรกมารธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ มกราคม -มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครรงการฯ ของคณะกรรกมารธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ มกราคม -มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 5 เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านนางนวล ตำบลดงหลวง (รอยต่ออำเภอนาแก) จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 5 เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด