การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 16 เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่ 5 มี.ค.64 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่ 5 ก.พ.64 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่ 4 ก.พ.64 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ภาพการลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่ 5 ม.ค.64 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3-2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ 2-2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2564
วันที่ 8 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6-2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ข้อ 019 รายงานการกำกับฯ ประจำปี 6 เดิอน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด