การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มข้อมูล
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด