รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
วันที่ ตุลาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด