การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เพิ่มข้อมูล
เรื่อง สรุปผลการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการ/หน่วยงาน ระดับจังหวัด ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายวีระชัย นาคมาศ)
วันที่ พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ภาพกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้างคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร 9 ธันวาคม 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด