การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพิ่มข้อมูล
เรื่อง โครงการจังหวัดมุกดาหาร ใสสะอาด ราษฎร์ รัฐร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน (ปีที่ 2)
วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง โครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาดราษำร์รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน (ปีที่ 1)
วันที่ 2--4 มีนาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอรืรัปชั่นสากล
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติืมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564
วันที่ มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด