รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการด้านป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน
วันที่ 20 เมษายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด