การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพิ่มข้อมูล
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่ มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง โครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
วันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาครัฐ (ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรมการยุทธศาสตร์ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง การประชุมการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 27 มกราคม 564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด