"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

จ.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด


จังหวัดมุกดาหาร นำผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด หลังจากที่แผนเดิมได้จัดทำ เมื่อปี 2553-2557 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสาธารณภัย ที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่

(24-5-55) ในการประชุมคณะทำงานการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2553-2557 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน ได้จัดขึ้น โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะทำงาน ได้มีการหยิบยกแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดมุกดาหารที่ได้ดำเนินการตามแผนไปแล้วกว่า 2 ปี มาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ และภาวการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นเหตุการณ์ หรือภัยที่ได้เกิดขึ้นแล้ว มาเป็นบทเรียนในการจัดทำแผนเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกันโดยจะเน้นเรื่องของอุทกภัย วาตะภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวและอัคคีภัย ซึ่งมักเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มาเป็นต้นแบบในการทบทวนแผนปฏิบัติการในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในที่ประชุม ว่า ภัยที่มักเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่มักเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ดังนั้น ในการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้น ทุกหน่วยงานต้องพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วร่วมกัน โดยเฉพาะการศึกษาจากข้อมูลย้อนหลัง เพื่อนำมากำหนดให้เป็นแผนปัจจุบัน มี.โครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน พร้อมเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจร่วมกัน จึงจะทำให้การปฏิบัติตามแผนที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน

ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 25 พ.ค. 2555
เวลา 09:11:19 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th