"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย


เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

(160755) ที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนี้ ทางเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนา และเป็นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ตลอดจนเกิดจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

สำหรับการอบรมดังกล่าวใช้ระยะเวลา 8 วันตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2555 มีผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมจำนวน 560 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 3 ปี เข้ารับการอบรม โดยมีกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะชีวิต การปรับทัศนคติและพฤติกรรม การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ
ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 19 ก.ค. 2555
เวลา 09:13:05 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th