"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมส่วนราชการ


นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการรายกระทรวงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารในบรรลุผลเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๘ หน่วยงานเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ๑๒ หน่วยงานประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านกักสัตว์มุกดาหาร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติมุกดาหาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานต่างๆได้บรรยายสรุปภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบนโยบายในการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอฝากทุกหน่วยงานให้ระลึกเสมอว่ามีภารกิจสำคัญเด่นๆอะไรบ้างมีความสำคัญและจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเกษตรและประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตามวงรอบการปฏิบัติงานรายไตรมาสเข้าเป้ามากน้อยเพียงใดและขอให้ทุกหน่วยงานควรมีข้อมูลในเชิงสรุปต้องจัดเตรียมไว้เป็นเป้าหมายในการทำงานด้วย

อนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะก็จะได้ไปตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆต่อไป


ส.ปชส.มห/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 06 ก.พ. 2556
เวลา 10:28:44 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th