Google ::
หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 785 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 ตุลาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 784 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 ตุลาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 783 เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 57072564 ลว. 7 ต.ค.64 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 ตุลาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 782 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 ตุลาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 781 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน “รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 779 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 778 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 777 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (รอบการประเมินที่ 2/2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 775 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดงานส่งเสริมคุณธรรม “รวมพลังคนดี ศรีมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 774 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 772 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 771 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 770 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 768 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 767 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 766 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กันยนยน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 765 เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 764 เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 761 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 กันยายน 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 760 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 758 เรื่อง แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 757 เรื่อง แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 756 เรื่อง แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 755 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 754 เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 752 เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการของคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 4
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 750 เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 749 เรื่อง การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 748 เรื่อง การหสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่  | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 607
ถัดไป หน้าท้ายสุด