Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3330
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ดูแล/ผู้ที่เกี่ยวข้องน้ำประปา หมู่8 อ.หนองสูง
  เรื่องร้องเรียน :
  ปล่อยปละ ละเลย น้ำประปาชำรุดน้ำไม่ไหล 2 วัน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องด้วยกระผมอยู่บ้านภรรยาที่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ต.หนองสูงเหนือ มีความเดือดร้อนในการใช้น้ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผู้ดูแลน้ำประปาหมู่บ้านปล่อยปละ ละเลย ในการดูแล และทางเจ้าบ้านเอง ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.หนองสูงเหนือ ผู้ดูน้ำประปา ได้ตวาดลูกบ้าน ทั้งที่เป็นผู้มี่เกี่ยวข้องโดยตรง อยากให้เรื่องร้องทุกข์ไปยังนายอำเภอหนองสูง หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 รับทราบในเรื่องน้ำ ภายในบ้าน มีผู้พิการ 1 คน เด็ก 2 ขวบ 1 คน การที่จะให้ผู้พิการเดินทางไปอาบน้ำที่บ้านญาติ เป็นเป็นไปได้อยากลำบาก ผมร้องเรียนในฐานะผู้ดูแลคนพิการ และ ผู้ปกครองเด็ก 2 ขวบ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านผู้ที่เกี่ยวข้องจะรับทราบปัญหานี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ณัฐวุฒิ บุญลอง
  วันที่ร้องเรียน : 2021-08-28 08:52:17
  IP Address ของผู้ร้องเรียน :
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้