"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก
 
ระบบติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2555
     
     
- ผลการติดตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
ผลคะแนน 2.10
     
- ผลการติดตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน 4.16
     
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th