"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ย้อนกลับ
 
ระบบติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2555
     
- ผลการติดตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
ผลคะแนน 4.167
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ผลคะแนน 0.900
2. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผลคะแนน 0.478
3. การพัฒนาสังคมคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลคะแนน 0.829
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลคะแนน 0.083
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาร์เตอร์บริการประชาชน (ยกเลิก)
ผลคะแนน
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย
ผลคะแนน 0.166
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ผลคะแนน 0.208
8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนให้ได้ข้อยุติ
ผลคะแนน 0.156
9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาในการให้บริการ
ผลคะแนน 0.015
10. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม
ผลคะแนน 0.052
11. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลคะแนน 0.010
12. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตจังหวัด
ผลคะแนน 0.100
13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ผลคะแนน 0.050
14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภารัฐ (PMQA)
ผลคะแนน 1.041
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th