"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ย้อนกลับ
 
ระบบติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2555
     
- ผลการติดตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน
ผลคะแนน 2.10
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ผลคะแนน 0.81
2. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผลคะแนน 0.90
3. การพัฒนาสังคมคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลคะแนน 0.43
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลคะแนน 0.08
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาร์เตอร์บริการประชาชน (ยกเลิก)
ผลคะแนน 0.04
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย
ผลคะแนน 0.12
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ผลคะแนน 0.12
8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนให้ได้ข้อยุติ
ผลคะแนน 0.25
9. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาในการให้บริการ
ผลคะแนน 0.05
10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลวม
ผลคะแนน 0.20
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : webmaster@mukdahan.go.th